Nguyễn Trường Thanh
PGS.TSNguyễn Trường Thanh
Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Trường Thanh
Đơn vị Đảng ủy khoa, Hội đồng khoa, Bộ môn Toán
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nguyentruongthanh@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyen T Thanh, Vu N Phat, Piyapong Niamsup, New finite-time stability analysis of singular fractional differential equations with time-varying delay, Fractional Calculus and Applied Analysis, 23, 2, 504-519, 2020

2. Nguyen T. Thanh,Piyapong Niamsup, Vu N. Phat, Observer-based finite-time control of linear fractional-order systems with interval time-varying delay, International Journal of Systems Science, 2020

3. Vũ Ngọc Phát, Nguyễn Trường Thanh, New criteria for finite-time stability of nonlinear fractional-order delay systems: A Gronwall inequality approach, Applied Mathematics Letters, 83, 169-175, 2018

4. Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Phát, Improved approach for finite-time stability of nonlinear fractional-order systems with interval time-varying delay, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, DOI: 10.1109/TCSII.2018.2880777, 2018

5. Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Phát, Switching law design for finite-time stability of singular fractional-order systems with delay, IET Control Theory & Applications, DOI: 10.1049/iet-cta.2018.5556, 2018

6. Nguyen T. Thanh, P. Niamsup, Vu N. Phat, Finite-time stability of singular nonlinear switched time-delay systems: A singular value decomposition approach, Journal of the Franklin Institute, 354, 3502–3518, 2017

7. Nguyen Truong Thanh, H. Trinh, V. N. Phat, Stability analysis of fractional differential time-delay equations, IET Control Theory & Applications, 11, 7, 1006-1015, 2017

8. Vu Ngoc Phat, Nguyen Truong Thanh, H. Trinh, New results on H infinity filtering for nonlinear large-scale systems with interconnected time-varying delays, Optimal Control Applications and Methods, 37, 5, 948–964, 2016

9. P Niamsup, NT Thanh, VN Phat, Robust finite-time stabilization of nonlinear systems with multiple delays in states and controls, Communications on Applied Nonlinear Analysis, 23, 1-13, 2016

10. Vu Ngoc Phat, Nguyen Truong Thanh, H. Trinh, Full-Order Observer Design for Nonlinear Complex Large-Scale Systems with Unknown Time-Varying Delayed Interactions, Complexity, 21, 123-133, 2015

11. Nguyen Truong Thanh, Vu Ngoc Phat, Decentralized stability for switched nonlinear large-scale systems with interval time-varying delays in interconnections, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 11, 22-36, 2014

12. Nguyen Truong Thanh, Vu Ngoc Phat, H Infinity Control for Nonlinear Systems with Interval Non-Differentiable Time-Varying Delay, European Journal of Control, 19, 190–198, 2013

13. Nguyen Truong Thanh, Vu Ngọc Phat, Decentralized H infinity Control for Large Scale Interconnected Nonlinear Time-Varying Delay Systems via LMI Approach, Journal of Process Control, 22, 1325– 1339, 2012

14. Nguyen Truong Thanh, Asymptotically Almost Periodic Solutions on the Half-Line, Journal of Difference Equations and Applications, 11, 15, 1231–1243, 2005

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyen Truong Thanh, Nguyen Thu Hang, Pham Ngoc Anh, NEW RESULTS ON ROBUST STATE BOUNDING ESTIMATION FOR DISCRETE TIME MARKOVIAN JUMB STOCHASTIC CONTROL SYSTEMS, TNU Journal of Science and Technology, 06, 226, 67 - 72, 2021

2. Pham Ngoc Anh, Nguyen Truong Thanh, Hoàng Ngọc Tùng, NEW RESULTS ON FINITE-TIME STABILITY FOR NONLINEAR FRACTIONAL ORDER LARGE SCALE SYSTEMS WITH TIME VARYING DELAY AND INTERCONNECTIONS, TNU Journal of Science and Technology, 02, 225, 52 - 57, 2020

3. Nguyen Minh Man, Nguyen Truong Thanh, Asymptotic Equilibrium of the Delay Differential Equation, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, 23, 92-98, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. N. T. Thanh, V. N. Phat, Finite-time Stability of Singular Nonlinear Switched Time-Delay Systems: A Singular Value Decomposition Approach, 7th International Conference on High Performance Scientific Computing, , 2018

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Phát, H infinity control for Nonlinear Systems with Interval non-differentiable time-varying Delay, Vietnam Conference on Control and Automation (VCCA)-HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ 2011, 25-26, 2011

2. Nguyễn Trường Thanh, MỘT VÀI KẾT QUẢ VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ QUY MÔ LỚN SUY BIẾN CẤP PHÂN SỐ, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Trường Thanh, Tô Văn Đinh, Tính ổn định hữu hạn của hệ chuyển phi tuyến suy biến có trễ, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES-2), , 2018

2. Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Trường Thanh, Lựa chọn thuật toán và xây dựng chương trình tính SVD phục vụ giải hệ phương trình tuyến tính trong trường hợp ma trận gần suy biến, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES-2), , 2018

3. Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thị Lan Hương, Ổn định phân cấp cho hệ thống chuyển mạch phi tuyến quy mô lớn với khoảng thời gian chậm trễ khác nhau trong các mối liên kết trong, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2014

4. N.T. Thanh and V. N. Phat, Decentralized Control for Large Scale Interconnected Nonlinear Time-Varying Delay Systems via LMI Approach, Hongduc university-Vietnam Institute of Mathematics-Hanoi National University of Education Conference, , 2012

5. Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thị Lan Hương, Điều khiển H vô cùng cho một hệ tuyến tính cùng trễ bị chặn không khả vi, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

6. Nguyễn Trường Thanh, Tính ổn định của một mô hình sinh học, HNKH Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010