Lịch thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

06/05/2020

Lịch TN cho sinh viên thông tin về thứ tự, thời gian làm thí nghiệm. Thời gian trả kết quả và lịch liên quan tới TN.

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm