Hội nghị - Hội thảo

22/11/2019

Báo cáo khoa học tại Hội nghị/hội thảo quốc tế 2019

 

1. Nguyen Cao Thang, Manukid Parnichkun, Phan Thi Tra My, Nguyen Nhu Hieu, Le Thi Hong Gam, and Pham Ngoc Chung, Force Control of an Upper limb Exoskeleton for Perceiving Reality using Force Feed Forward Model, The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5)

2. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Du Thi Xuan Thao, Bui Dinh Tu, Bui Thi Thu, and Nguyen Van Minh, Microstructure, magnetic and electrical properties of (La, Ni) co-doped BiFeO3 materials, The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology.

3. Tran Thi Ha, Nguyen Manh Hong, Pham Nguyen Hai, Nguyen Trong Tam, Ho Khac Hieu, Nguyen Viet Tuyen, Photocatalyst of ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles, Proceedings ICAMN 2019

4. Le Dac Tuyen, Colloidal Photonic Crystals: Fabrication, Properties and Applications, Vietnam-NTHU Workshop on Photonics

5. Phạm Văn Chung, Dương Thúy Hường, Cao Xuân Cường, Nguyễn Quốc Long, An initial assessment of the impact of coal mining on the Khe Cham washing plant (Vietnam), International Journal of Scientific & Engineering Research

6. Bùi Xuân Nam, Chang Woo Lee, Nguyễn Quốc Long, Adeel Ahmad, Cao Xuân Cường, Nguyễn Viết Nghĩa, Lê Văn Cảnh, Nguyễn Hoàng, Lê Quí Thảo, Dương Thúy Hường, Nguyễn Văn Đức, Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines, Pol-Viet 2019

7. Dương Thúy Hường, The roles of English for Specific Purposes at a Vietnamese Technical University from teachers’ perspective, International Graduate Research Symposium Proceedings: Linguistics Foreign Language Education Interdisciplinary fields.

 

Báo cáo khoa học tại Hội nghị/hội thảo trong nước 2019

1. Hà Thị Phượng, Trần Thu Hương, Lê Thị Vinh, Hoàng Thị Khuyên, Lê Đắc Tuyên, and Lê Quốc Minh, Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano phát quang chuyển đổi ngược NaYF4: Yb3+, Er3+@NaYF4, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc - SPMS 2019

2. Nguyễn Văn Khang, Đinh Công Đạt, Nguyễn Sỹ Nam, Điều khiển ổn định và động lực học ngược tay máy robot một khâu đàn hồi, Hội Nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển

3. Nguyễn Như Hiếu, Phạm Ngọc Chung, Về bài toán điều khiển phản hồi cho ánh xạ Hénon, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ nệm 40 năm thành lập Viện Cơ học, Hà Nội, 09/04/2019

4. Dao Viet Thang, Nguyen Thi Vuong, Bui Thi Thu, Du T. Xuan Thao, Pham Van Hai, Nguyen Cao Khang, and Le Thi Mai Oanh, Effect of (Ho, Co) co-doping on crystal structure, magnetic and electrical properties of BiFeO3 materials., Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019

5. Nguyễn Thị Hằng, An Optimal Algorithm for Multi-Target Tracking with Obscured Targets, Một số phương phương pháp phân tích thống kê hiện đại và ứng dụng

6. Hà Thị Phượng, Trần Thu Hương, Lê Thị Vinh, Hoàng Thị Khuyên, Lê Đắc Tuyên, Lê Quốc Minh, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG CHUYỂN ĐỔI NGƯỢC NaYF4: Yb3+, Er3+@ NaYF4 ỨNG DỤNG CHO Y SINH, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019

7. Le Dac Tuyen, Vu Dinh Lam, Conductive polymer for metamaterial perfect absorber, Trí tuệ nhân tạo-mô phỏng và thực nghiệm trong khoa học vật liệu, Đại học Sư phạm Hà Nội

8. Lê Đắc Tuyên, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Đình Lãm, VẬT LIỆU BIẾN HÓA HẤP DỰA TRÊN CẤU TRÚC KIM LOẠI-TINH THỂ QUANG TỬ, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019

9. Nguyễn Hồng Vân, Gợi ý một vài phương pháp học từ vựng tiếng Anh, HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi.

10. Dương Thúy Hường, Current situation of ESP teaching at a technical university from teachers’ perspectives, HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi.

11. Nguyễn Thị Cúc, Đánh giá tính hiệu quả của phương thức dạy từ vựng qua bài hát tiếng Anh, HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi.

12. Nguyễn Thị Thảo, Phương thức dịch tiêu đề phim tiếng Anh sang tiếng Việt, HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi.

13. Trương Thị Thanh Thủy, Tác động của việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược tới thái độ hành vi học tiếng Anh của sinh viên, HNKH thường niên tại trường ĐH Thuỷ Lợi.

14. Nguyễn Thị Diệu Thu, Đào Việt Thắng, Nguyễn Viết Hùng, Đinh Văn Thiên, Nguyễn Mạnh Hùng, Ảnh hưởng của tạp chất Mo lên cấu trúc và tinh chất từ của vật liệu spinel CoFe2O4, Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019)

15. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Dieu Thu, Dao Viet Thang, Nguyen Cao Khang, Dang Duc Dung, Crystal structure, electrical and magnetic properties of (Co1-x/2Fe2-x/2)TixO4, Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019)

16. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Bui Thi Thu, Le Thi Mai Oanh, Bui Dinh Tu, Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electrical properties of Ho and Ni co-doped BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lí chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019)