Cách sử dụng danh từ trong tiếng Anh

27/12/2020

Bài viết giới thiệu về cách sử dụng Danh từ , lưu ý một số lỗi cơ bản thường gặp khi sử dụng danh từ trong tiếng Anh. Danh từ là một trong bốn lớp từ loại chính được dùng trong tiếng Anh cùng với động từ, tính từ và trạng từ (trong đó danh từ là lớp từ có số lượng từ nhiều nhất). Danh từ dùng để chỉ sự vật, sự việc hoặc con người.

Olympic

15/10/2019