Danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương online _ học kì II_ năm học 2020_2021

04/06/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo danh sách phân bài, phân nhóm thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương_ học kì II_ năm học 2020_2021 Thời gian thí nghiệm cụ thể sẽ được thông báo vào thứ 2 ngày 07/06/2021 tại website này.

Lưu ý:

1. Thí nghiệm sẽ tiến hành trong 3 buổi liên tiếp. Sinh viên thiếu bài TN nào sẽ phải học bài thí nghiệm đó: (file đính kèm)

                Nhóm 1,2,3 sẽ học 3 buổi;         Nhóm 4 sẽ học 1 buổi bài 1;

               Nhóm 5 sẽ học 1 buổi bài 2        Nhóm 6: từ số 1 đến số 24 sẽ học 1 bài 3; từ 24-31 học 2: bài 1 và bài 3

                Nhóm 7: từ số 1-21 sẽ học 2 bài: bài 1 và bài 2; từ 22-38 học 2 bài: bài 2 và bài 3

2. Trong khi học thí nghiệm online sinh viên sẽ được học cách làm TN, được điểm danh và cho số liệu để làm báo cáo. 

3. Sau khi học thí nghiệm online kết thúc, sinh viên sẽ nộp báo cáo TN theo các giáo viên cụ thể như sau:

NHÓM 1 – Thày Viết Hùng: nguyenviethung@humg.edu.vn

NHÓM 2 - Cô Thoa: nguyenthikimthoa@humg.edu.vn

NHÓM 3 - Thày Thịnh: vuduythinh@humg.edu.vn

NHÓM 4 -Cô Duyên: lethiduyen@humg.edu.vn

NHÓM 5 -Cô Hải: dothihai71@humg.edu.vn;

NHÓM 6 -Cô Vinh: lethivinh@humg.edu.vn

NHÓM 7 -Cô Hiền: nguyenthithuhien@humg.edu.vn

  • Mọi ý kiến thắc mắc SV liên lạc trực tiếp với PTN theo địa chỉ:        Email: ptnhoahumg@gmail.com

Vũ Thị Minh Hồng

File đính kèm