Lịch thí nghiệm BÙ môn Hóa Đại cương 1_ HK II_ 2020 - 2021

06/06/2021

Phòng thí nghiệm Hóa học xin thông báo lịch thí nghiệm BÙ môn Hóa học đại cương 1 như sau:

1. Thời gian

Sáng thứ 5 ngày 10/06/2021 từ 8h đến 12h học bài thí nghiệm số 1

Chiều thứ 5 ngày 10/06/2021 từ 13h đến 17h học bài thí nghiệm số 2

Sáng thứ 6 ngày 11/06/2021 từ 8h đến 12h học bài thí nghiệm số 3

Lưu ý: Thí nghiệm sẽ tiến hành trong 3 buổi liên tiếp. Sinh viên thiếu bài TN nào sẽ phải học bài thí nghiệm đó:

Nhóm 1,2,3 sẽ học 3 buổi;

Nhóm 4 sẽ học 1 buổi bài 1;

Nhóm 5 sẽ học 1 buổi bài 2

Nhóm 6: từ số 1 đến số 24 sẽ học 1 bài 3; từ 24-31 học 2: bài 1 và bài 3

Nhóm 7: từ số 1-21 sẽ học 2 bài: bài 1 và bài 2; từ 22-38 học 2 bài: bài 2 và bài 3

2. Hướng dẫn nộp báo cáo Thực hành:

Chụp tài liệu (scan), chọn kiểu ảnh gốc original, chụp tiếp cho đến hết -> rồi chọn “edit pdf” -> Các trang sẽ được kết nối với nhau thành 1 file -> định dạng .pdf -> share -> … -> outlook: gửi tới địa chỉ email của GV.

Yêu cầu ghi đầy đủ thống tin cá nhân ở TRANG BÌA (Họ và tên, Mã SV, Môn: …., ĐT liên hệ). Các trang có đánh số thứ tự từ 1 đến hết.

Đặt tên File: Họ và tên – Mã SV –Tổ TN - Bài TH số… Gửi tới địa chỉ email của GV đã thông báo ở ở file đính kèm.

Thời gian gửi tài liệu: 14/6 – 15/6/2021 Mọi thắc mắc gửi lên nhóm học TEAMS hoặc qua Email: ptnhoahumg@gmail.com

Vũ Thị Minh Hồng