Bộ môn Hóa học tổ chức báo cáo học thuật Học kì II, năm học 2022-2023

29/06/2023

Trong hai ngày 26, 27 tháng 06 năm 2023, Bộ môn Hóa học đã tổ chức báo cáo học thuật học kì II năm học 2022-2023 tại văn phòng Bộ môn.

Buổi sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả với nhiều vấn đề chuyên môn thiết thực, thời sự được ra trình bày và thảo luận.