Sứ mạng - Tầm nhìn

29/06/2020

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Khoa Khoa học Cơ bản trong giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030

1. Sứ mạng 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu và ứng dụng khoa học cơ bản trong các lĩnh vực khoa học liên ngành, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành Khoa đào tạo và nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng.

3. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Trách nhiệm - Phát triển bền vững.