Nguyễn Thị Kim Thoa
GVC.TSNguyễn Thị Kim Thoa
Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Cán bộ giảng dạy, Chi ủy viên
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Thoa
Đơn vị Chi đoàn cán bộ, Bộ môn Hóa
Chức vụ Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Cán bộ giảng dạy, Chi ủy viên
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Địa chỉ Email nguyenthikimthoa@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Ninh Khac Ban, Nguyen Thi Kim Thoa, Tran My Linh, Do Thi Trang, Phan Van Kiem, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Chau Van Minh, Jae-Hyoung Song, Hyun-Jeong Ko, Seung Hyun Kim, Labdane-type diterpenoids from Vitex limonifolia and their antivirus activities, Journal Natural Medicine, 72, 290-297., 2018

2. Ninh Khac Ban, Nguyen Thi Kim Thoa, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Pham Hai Yen, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Chemical constituents of Vitex trifolia leaves, Natural Product Communications, 13 (2), 129-130, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyen Thi Kim Thoa, Ninh Khac Ban, Do Thi Trang, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Triterpenes from Vitex limonifolia. Vietnam Journal of Chemistry, 55, 715 -719, 2017

2. Nguyen Thi Kim Thoa, Ninh Khac Ban, Do Thi Trang, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Flavonoid and other compounds from Vitex limonifolia, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6), 679-683, 2018

3. Ninh Khac Ban, Do Thi Trang, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Ecdysteroids from leaves of Vitex trifolia, Vietnam Journal of Chemistry, 56(2), 127-261., 2018

4. Nguyễn Thị Kim Thoa, Vũ Kim Thư, Ninh Khắc Bản, Đỗ Thị Trang, Phan Văn Kiệm, Các hợp chất triterpenoid và ecdysteroid từ lá loài mạn kinh, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự, Số đặc san CBES2, 83-87, 2018

5. Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Kim Thoa, Phạm Tiến Dũng, Trần Văn Chinh, Study of photocatalytic ability of material Cu2O fabricated by reduction method using ascorbic acid, Tạp chí Hóa học, 54(5e1,2), 314-317, 2016

6. Vu Kim Thu, Nguyen Thị Kim Thoa, Phan Van Kiem, Flavonoid glycosides from Viscum album, Vietnam Journal of Chemistry, 4(54), 443, 2016

7. Nguyễn Hữu Đĩnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Văn Cơ, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Mến, Tổng hợp và cấu trúc một vài hợp chất mới loại quinolin nhiều nhóm thế, Tạp chí hóa học, T.49 (2ABC), Tr 138-143, 2011, T49 (2ABC), 138-143, 2011