DS sv người nước ngoài CHƯA thí nghiệm môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020

23/06/2020

Những sinh viên có tên trong danh sách này là các sinh viên người nước ngoài CHƯA LÀM bài thí nghiệm HÓA Đại cương 1. HK II. 2019-2020.

Danh sách CẤM THI môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 do không hoàn thành Thí nghiệm

23/06/2020

Danh sách CẤM THI môn Hóa Đại cương 1. HK II. 2019-2020 cho sinh viên thông tin về các sinh viên bị CẤM THI do không hoàn thành THÍ NGHIỆM