Nguyễn Thị Hằng
GVC.ThSNguyễn Thị Hằng
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Đơn vị Bộ môn Toán
Năm sinh 1975
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438387564
Số điện thoại nhà riêng 02437566403
Địa chỉ Email nguyenthihang@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Thị Hằng, Thuật toán Kalman tìm nghiệm theo ngưỡng xác định trong bài toán quan sát đa mục tiêu, Kỷ yếu hội nghị quốc tế ESASGD, ĐH Mỏ Địa chất, November 12-15/2016., , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Ngọc, Giảng dạy môn lý thuyết xác suất và thống kê trong các ngành học của trường Đại học Mỏ Địa chất, Tuyển tập báo cáo hội thảo Quốc gia về Nội dung và phương pháp giảng dạy thống kê toán học, tháng 12/2015, tại Phú Thọ, , 0

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Minh Mẫn, Sự cân bằng tiệm cận của hệ động lực trên thang thời gian (time scale), Tuyển tập BCHN khoa học Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất- Dầu khí – Môi trường 2015, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Hằng, Tiêu chuẩn T Kiểm định tính ngẫu nhiên của các sai số trong mô hình hồi quy tuyến tính, Tuyển tập BCHN khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất,2002, , 0

2. Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Đưa công trình toán học của các tác giả Việt Nam vào giảng dạy ở đại học Việt nam, Tuyển tập BCHN khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2004, , 0

3. Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thị Lan Hương, Phương pháp ước lượng xu thế theo các giá trị quan sát trong mô hình chuỗi thời gian, Tuyển tập BCHN khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất 2008, , 0

4. Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thu Hà, Bán kính ổn định của phương trình sai phân ẩn, Tuyển tập BCHN khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất 2012, , 0

5. Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thu Hằng, Tô Văn Đinh, Ước lượng phi tham số của các hàm hồi quy với nhiễu là quá trình tuyến tính, Tuyển tập BCHN khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất 2014, , 0

6. Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Hải Nam, The existence of an optimal solution and Kalman algorithm to find a solution acceptable under predetermited threshold for problem of Multi-target tracking, Tuyển tập báo cáo hội nghị Ngày thống kê 2016, ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà nội, Tháng 8/2016., , 0