Phạm Tuấn Cường
GV.TSPhạm Tuấn Cường
Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Phạm Tuấn Cường
Đơn vị Hội đồng khoa, Bộ môn Toán, Phòng Đào tạo Đại học, Ban Thanh tra nhân dân
Chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437521256
Địa chỉ Email phamtuancuong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 407 T&T Preview 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội  

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyen Van Loi, Mai Quoc Vu, Pham Tuan Cuong, Nonlocal problem for differential complementarity systems, Applied mathematics and Computation, 265, 265, 799-806, 2015

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. М.В. Драпалюк, С.П. Зубова, Фам Туан Кыонг, Е.В. Раецкая, Исследование полной наблюдаемости динамической системы, моделирующей распространение информации в обществе, Вестник Воронежского государственного технического университета. Воронеж, Т.8, № 5, 10-14, 2012

2. Фам Туан Кыонг, Исследование полной наблюдаемости нестационарной возмущенной динамической системы, олитематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [электрон-ный ресурс], № 06(80)., № 06, 2012

3. Фам Туан Кыонг, Исследование полной наблюдаемости одной нелинейной системы, Вестник Ижевского государственного техническогоуниверситета. Ижевск., № 3, С.152 - 154., 2011

4. C.П. Зубова, Е.В. Раецкая, Фам Туан Кыонг, Об инвариантности нестационарной системы наблюдения относительно некоторых возмущений,, Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. Тамбов., Т. 15, №6, C.1678-1679, 2010

5. C.П. Зубова, Е.В. Раецкая, Фам Туан Кыонг,, Полная наблюдаемость нестационарной дифференциально-алгебраической системы, Вестник Воронежского государственного технического университета. Воронеж., Т.6, № 8., С.82-86, 2010

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phạm Tuấn Cường, Hà Hữu Cao Trình, Một phương pháp áp dụng định lý giá trị trung bình trong các bài tập nâng cao và đề thi Olympic sinh viên những năm gần đây., HNKH ESASDG, 95-96, 2016

2. Pham Tuan Cuong, The control of the observable system with the conditions on the state function, Modern problems of the analysis of dynamic systems appendices in equipment and technologies. Voronezh, 29-30, 2015

3. Pham Tuan Cuong, Constructing of the control for completely observable system, which models the process of the vehicle movement, Modern problems of the analysis of dynamic systems. Voronezh, 216-217, 2014

4. Pham Tuan Cuong, About the control for the nonlinear system of the dissemination the information, Current problems in mathematics methods, models, application, 60-61, 2014

5. ФамТуан Кыонг, Исследование полной наблюдаемости возмущенной нелинейной нестационарной системы, Современные методы тео-рии краевых задач: материалы Воронежской весенней математической школы "Понтрягинские чтения-XXIII". Воронеж, 11-12, 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vũ Tiến Việt, Phạm Tuấn Cường, Một số bài toán về bất đẳng thức tích phân, Hội thảo khoa học các chuyên đề chọn lọc bồi dưỡng học sinh giỏi toán khu vực duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên, 95, 2017

Bài báo hội nghị trường

1. Phạm Tuấn Cường, Nguyễn Thị Hiền, Lê thị Hương Giang, Hệ điều khiển được, hệ quan sát được và mối quan hệ giữa tính điều khiển được và quan sát được của hệ động lực tuyến tính với hệ số hằng số., Hội nghị khoa học lần thứ 21., 56-57, 2014