Đào Việt Thắng
GVC.TSĐào Việt Thắng
Cán bộ giảng dạy, Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên Đào Việt Thắng
Đơn vị Bộ môn Vật lí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Phó Bí thư chi bộ
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38389932
Địa chỉ Email daovietthang@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3 và XYO4, Mã số 103.02-2014.21, Nghiên cứu sinh, Nghiệm thu 2016

2. Nâng cao hiệu suất quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 bằng cách tổ hợp chúng với một số vật liệu có cấu trúc 2D, Mã số 103.02-2016.66, Kỹ thuật viên, Nghiệm thu 2019

3. Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng quang xúc tác của vật liệu composite nền g-C3N4 (g-C3N4/TiO2, g-C3N4/ZnO, g-C3N4/ZnWO4, g-C3N4/PbTiO3, … ), Mã số 103.02-2016.46, Thành viên nghiên cứu chủ chốt, Nghiệm thu 2019

Cấp Bộ

1. Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3O4) kết hợp vật liệu từ tính, Mã số B2020-MDA-11, Thành viên

2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp và thử nghiệm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ-điện, Mã số B2018-MDA-02-CtrVL, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 16/10/2020

Cấp cơ sở

1. 1. Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện-từ của vật liệu nano coban ferit (CoFe2O4) pha tạp Ti, Mo, Bi định hướng ứng dụng trong các linh kiện điện tử, Mã số T19-04, Tham gia

2. Chế tạo vật liệu BiFeO3, BiFeO3 có pha tạp đất hiếm Nd và nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và tính chất quang học của các vật liệu này, Mã số T14-04, Chủ nhiệm

3. Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,90R0,10Fe0,95TM0,05O3 (R = Nd, Sm; TM = Ni, Co), Mã số T15-08, Chủ nhiệm

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Lam Thi Hang, Pham Do Chung, Pham Thi Duyen, Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh, Effect of heating time on structural, morphology, optical and photocatalytic properties of g-C3N4 nanosheets, Chinese Physics B, 29, 5, 057801., 2020

2. Le Thi Mai Oanh, Dao Viet Thang, Do Danh Bich, Pham Do Chung, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Quang, Nguyen Van Minh, Enhancement of ferroelectric and ferromagnetic properties of Gadolinium (Gd) and Nickel (Ni) co-doped BiFeO3, Ceramics International, 46, 11, 17423-17429, 2020

3. Dao Viet Thang, Van Quang Nguyen, Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Bui Dinh Tu, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural, Optical, Ferroelectric and Ferromagnetic Properties of Bi1−xGdxFeO3 Materials, Journal of Electronics Materials, 49, 7, 4443-4449, 2020

4. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Le Thi Mai Oanh, Do Danh Bich, Nguyen Cao Khang, Van Quang Nguyen, and Nguyen Van Minh, Structural, Electrical, and Magnetic Properties of Bi0.90Nd0.10Fe0.98TM0.02O3 (TM = Mn, Co, Ni, and Cu) Materials, IEEE Magnetics Letters, 10, 2501505, 2019

5. Diep Thi Bich Dao, Hong Ngoc Phan, Dung Duc Dang, Hung Manh Nguyen, Thang Viet Dao, Minh Van Nguyen, Minh Ngoc Phan, and Khang Cao Nguyen, Highly Effective Disinfection of E. coli Using the Nanohybrids Ti1-xNixO2/CNTs, Journal of Electronic Materials, 5, 48, 2653-2654, 2019

6. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Magnetic properties and Impedance spectroscopic Studies of multiferroic Bi1-xNdxFeO3 materials, Journal of Magnetic, 1, 21, 29-34, 2016

7. Le Thi Mai Oanh, Lam Thi Hang, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Phuong, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Nguyen Van Minh, Influence of annealing temperature on physical properties and photocatalytic ability of g-C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere, Physica B: Physics of Condensed Matter, 532, 48-53, 2018

8. Le Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Formation of Crystal Structure of Zirconium Titanate ZrTiO4 Powders Prepared by Sol–Gel Method, Journal of Electronic Materials, 5, 45, 2553-2558, 2016

9. Nguyen Van Minh and Dao Viet Thang, Dopant effects on the structural, optical and electromagnetic properties in multiferroic Bi1-xYxFeO3 ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 505, 619-622, 2010

10. Nguyen Van Minh and Dao Viet Thang, Multiferroic materials Bi1-xSmxFeO3: A study of Raman and absorption spectroscopies, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, 19, 247-254, 2010

Bài báo tạp chí Scopus

1. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Cao Khang, Le Thi Mai Oanh, Structural and multiferroic properties of (Sm, Mn) co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 7, 2, 160-169., 2020

2. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electric properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 4, 4, 982-990, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Bui Thi Thu, Le Thi Mai Oanh, Bui Dinh Tu, Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electrical properties of Ho and Ni co-doped BiFeO3 materials, Vietnam Journal of Science and Technology, 58, 2, 152-161., 2020

2. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Nguyen Cao Khang, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Enhanced ferroelectricity and ferromagnetism of (Y, Ni) co-doped BiFeO3 materials, Vietnam Journal of Science and Technology, 1A, 56, 219-235, 2018

3. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Tăng cường tính chất sắt điện, sắt từ của vật liệu BiFeO3 bằng cách pha tạp đồng thời Nd và Ni, Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Đặc san 04_2018, 162-167, 2018

4. Nguyễn Cao Khang, Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Thị Thuý Phượng, Lê Thị Mai Oanh, Đào Việt Thắng, Lâm Thị Hằng, Ngô Thị Liên, Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang xúc tác của vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp N với graphene, Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân Sự, Đặc san CBES2_04-2018, 187-192, 2018

5. Đào Việt Thắng, Lê Thị Mai Oanh, Lâm Thị Hằng, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Cấu trúc tinh thể, tính chất sắt điện và sắt từ của vật liệu Bi0,9Nd0,1Fe0,98TM0,02O3 (TM = Co, Mn, Ni), Đặc san CBES2_04-2018, 198-203, 2018

6. Lâm Thị Hằng, Lê Thị Mai Oanh, Đào Việt Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Danh Bích, Nghiên cứu chế tạo, tính chất vật lí và khả năng quang xúc tác của vật liệu tổ hợp g-C3N4/TiO2, Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân Sự, Đặc san CBES2_04-2018, 136-142, 2018

7. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Ngo Thi Cam Linh, and Nguyen Van Minh, Effect of rare earths and transition metals co-doped on structural, optical and magnetic properties of BiFeO3 materials, Vietnam Journal of Science and Technology, 1A, 54, 96-103, 2016

8. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Le Thi Mai Oanh, and Nguyen Van Minh, Effect of neodymium and transition metals co-doped on structural, optical and magnetic properties of BiFeO3 materials, VNU Journal of Mathematics–Physics, 31(3), 63-69, 2015

9. Le Thi Mai Oanh, Do Thu Ha, Man Minh Hue, Dao Viet Thang, N. M. Hung, Doan Thuy Phuong, and Nguyen Van Minh, Influence of ordered - disordered crystal structure and particle size on photo catalytic activity of ZrTiO4 nanopowders, VNU Journal of Mathematics–Physics, 31(4), 49-55, 2015

10. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Effect of Nd-doping on structural, optical and magnetic properties in multiferroic BiFeO3 materials, Vietnam Journal of Science and Technology, 3C, 52, 443-452, 2014

11. Đào Việt Thắng, Hoàng Văn Tiến, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Thị Mai Oanh, Đỗ Thu Hà và Nguyễn Văn Minh, Khảo sát ảnh hưởng điều kiện công nghệ lên cấu trúc, tính chất từ và quang học của vật liệu BiFeO3, HNUE Journal of Science, 59(1A), 3-8, 2014

12. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh và Nguyễn Văn Minh, Nghiên cứu ảnh hưởng Nd lên tính chất của vật liệu BiFeO3, HNUE Journal of Science, 59(1A), 9-15, 2014

13. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structral and physical properties of Y-doped BiFeO3 material prepared by sol-gel method, VNU Journal of Mathematics-Physics, 29(3), 63-69, 2013

14. Đào Việt Thắng và Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu ảnh hưởng của đất hiếm Sm lên tính chất vật lý của vật liệu Bi1-xSmxFeO3, Tạp chí KHKT Mỏ – Địa chất, 37, 86-91, 2012

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Enhanced multiferroic properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials at room temperature, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science, (FMS-2016), Hanoi, Vietnam, 28-30/9/2016, , 2016

2. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of Gd and Ni co-doped BiFeO3 materials, The 9th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-9), , 2016

3. Danh Bich Do, Oanh Le Thi Mai, Binh Hoang Thi Dieu, Hung Nguyen Manh, Thang Dao Viet, Hang Lam Thi and Minh Nguyen Van, Impact of heating time on physical properties and photocatalytic ability of g‒C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science (FMS-2016), Hanoi, Vietnam, 28-30/9/2016., , 2016

4. Du Thi Xuan Thao, Dao Viet Thang, and Nguyen Van Minh, Study of multiferroics BiFeO3 materials: Structural, electrical and magnetic properties, Proceedings of the 2nd International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), 395-400, 2015

5. Khang Cao Nguyen, Hung Manh Nguyen, Oanh Mai Le, Thang Viet Dao, Dung Dung Dang, and Minh Van Nguyen, Synthesis and characterization of Fe-TiO2/CNTs photocatalytic, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), Da Nang, Vietnam, 2-4/11/2015, , 2015

6. Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Crystal structure formation and physical properties of Zircon titanate ZrTiO4 powders prepared by sol-gel method, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), Da Nang, Vietnam, 2-4/11/2015, , 2015

7. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, electromagnetic properties and complex impedance of Nd-doped BiFeO3 materials, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2014), Ha Long, Vietnam, November 2-6, 2014, , 2014

8. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, magnetic properties and complex impedance of multifrroic BiFeO3 materials, Proceedings of The second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2014), Hanoi, Vietnam, Hanoi, Octorber 29th - November 1st, 2014, pp. 32-37., 32-37, 2014

9. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Magnetic properties and Impedance spectroscopic studies of multiferroic Bi1-xNdxFeO3 materials, International Symposium on Nano - Materials, Technology and Applications (NANOMATA 2014), Hanoi, Vietnam, October 15-17, 2014., , 2014

10. Dao Viet Thang, Hoang Van Tien, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of hydrothermal time on the structural and magnetic properties of BiFeO3 materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014, , 2014

11. Dao Viet Thang, Nguyen Thi Minh Thu, and Nguyen Van Minh, Synthesis and study the characteristics of the Ni-doped BiFeO3 materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA_8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014, 755-760, 2014

12. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Bi0.85M0.15FeO3 (M = Sm, Y, Nd) materials, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN_2012), 192-195, 2012

13. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Sm-doped BiFeO3 multiferroics prepared by sol - gel method, Proceedings of the 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, 300-304, 2012

14. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Synthesis and study materials BiFeO3 multiferroics by different chemical methods, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, 585-588, 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Tran Thi Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Structural, and optical properties of Gd doped BiFeO3 materials, Tuyển tập báo cáo hội nghị Vật lí chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Quyển II, 735-738, 2015

2. Le Thi Mai Oanh, Do Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thi Thuy Phuong, and Nguyen Van Minh, Ảnh hưởng của cấu trúc tinh thể trật tự - mất trật tự và kích thước hạt tinh thể lên hoạt tính quang xúc tác của hạt nano ZrTiO4, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015, , 2015

3. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Microscopic structures and physical properties of Y-doped BiFeO3 materials, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, 4-6/11/2013, 294-298, 2013

4. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of Nd-doping on structural, optical and magnetic properties in multiferroic BiFeO3 material, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013, , 2013

5. Đào Việt Thắng, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Quảng và Nguyễn Văn Minh, Chế tạo vật liệu multiferroic BiFeO3 pha Nd và khảo sát đặc trưng của chúng, Tuyển tập báo cáo Những tiến bộ trong Quang học, Quang phổ và Ứng dụng lần thứ 6, 729-733, 2010

6. Đoàn Thị Thúy Phượng, Đào Việt Thắng, Lê Văn Hồng và Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất vật lý của hệ mẫu SrTi1-xNixO3 chế tạo theo phương pháp sol-gel, Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị vật lí chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ VI (SPMS 2009), 441-444, 2009

7. Đào Việt Thắng, Đoàn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của Y lên cấu trúc, tính chất điện và tính chất từ của vật liệu BiFeO3, Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị vật lí chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ VI (SPMS 2009), 445-448, 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Cấu trúc, tính chất quang học, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu Bi1-xNdxFeO3, Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất – Dầu khí – Môi trường,, 94-99, 2015

2. Đào Việt Thắng, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diệu Thu, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Nd lên cấu trúc, tính chất quang học, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu BiFeO3, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, 179-185, 2014

3. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,85M0,15FeO3 (M = Sm, Y, Nd), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 167-172, 2012